Jótállási jegy

JÓTÁLLÁSI JEGGYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

(az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tájékoztatjuk, hogy a számla fogyasztók esetében egyben jótállási jegynek is minősül, feltéve, hogy a termék eladási ára a 10 000 forintot eléri.

A jótállási jegy 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. által megkövetelt tartalmi elemei az alábbiak:

  1. a) vállalkozás neve, címe: ld. a számlaadatokat;
  2. b) fogyasztási cikk megnevezése, típusa, gyártási száma, alvázszáma: a számla ill. számlamelléklet szerint;
  3. c) gyártó neve, címe: ld. az alább közölt adatokat;
  4. d) szerződéskötés, átadás vagy az üzembe helyezés időpontja: a számlán feltüntetettek szerint;
  5. e) jótállásból fakadó jogok érvényesíthetőségének határideje:

(I)   10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

(II)   100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

(III)   250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállásból fakadó jogok érvényesítésének helye: ld. hivatalos szervizek listája.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok, azok érvényesíthetőségének feltételei:

a fogyasztó választása szerint

(I) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

(II) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jótállási igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási igény teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

  1. f) fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége az alábbi honlapon megtalálható: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek                                                                                      
  2. h) a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételára: ld. a számlán feltüntetett vételárat.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

Az alábbiakban közöljük az Ivanics Csoport által forgalmazott fogyasztási cikkek gyártóinak nevét és címét:

Név Cím
Pegazus 16-310 Sztabin, Lengyelország Augustowska 55.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. 105-8315 Tokió, Japan 1-14-5, Kaigan, Minato-ku
Malibu Boats, LLC. (Malibu, Axis) 37774 Loudon, TN, USA 5075 Kimberly Way
Mercury Marine  54935 Fond du Lac, Wisconsin, USA W6250 Pioneer Road
Next Boat (Next) 2310 Szigetszentmiklós, Magyarország Petőfi út 65/11.
Sunstream Boat Lifts Inc. 98109 Seattle, WA, USA 3123 3rd. Ave N
Volvo Penta AB 405 08 Göteborg, Svédország Gropegårdsgatan
Yamaha Motor Co.,Ltd. 438-8501 Iwata, Shizuoka, Japán 2500 Shingai
Follow 4212. Helensvale, queensland, Australia Unit 1/10 Kingston Drive
O'neil 94109 San Fransisco, California, USA 1400 North Point Street
Fatsac - WakeMAKERS Inc. 74145 Tulsa, OK, USA 4445 S. 74th. E. Ave.
Wakemakers LLC. 37923 Knoxville, TN, USA 9119 Cross Park Drive, Suite D200
HO Sports company LLC. 84065 Bluffdale, UT, USA 600 W. 14600 S.
Mystic 2031 BL Haarlem Hollandia A. Hofmanweg 42A
Hyperlite Wakeboard, LLC. 84057 Orem, UT,USA 1343 West, 1200 North
ACME Marine Group 36260 Eastaboga, AL, USA PO Box 430
Oakley Inc. 92610 Foothill Ranch, CA, USA 1 Icon
Sport en Recreatie Den Bol B.V. (Jobe Sports International) 6624  KK Heerewaarden, Hollandia Heerewaardensestraat 30.
Boat Bling Inc. 34984 Port Saint Lucie, FL, USA 1549 SW Bitmore Street
Trailer Europe Kft. 6000 Kecskemét, Magyarország Alsócsalános tanya, hrsz.21987/7
Suller T Kft. 3910 Tokaj, Magyarország Tarcali út 87.
Bestway Global Holding Inc. (Hydro Force) 90638 La Mirada, CA, USA 15600 Valley View Avenue
PCM Marine Engines Inc. 94553 Martinez, CA, USA 3400 Pacheco Blvd
The Yacht Group LLLC. 33146 Coral Gables, FL, USA  4545 Ponce De Leon Blvd
Wet Sounds, Inc. 77471 Rosenberg TX, USA 2975 Louise St

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merül fel, azt e-mailben az ivanics@ivanics.hu címen, vagy a 06 (1) 776 6500 telefonszámon fogadjuk.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.